Pixi SSL Trusted Shops

Platební metody PayPalVisaMastercard +


Objednejte nejpozději do následujících 0 Hod. 28 Min.

Pro zaručené odeslání následující pracovní den.

Objevte více než 12 000 položek pro vaše každodenní potřeby tonerů a inkoustů!

Velký český specialista na tonery a inkousty

výrobce není v seznamu? zde najdete další výrobce  

VOP

Podnik

Váš prodejce a smluvní partner

TonerPartner GmbH
Ruhrdeich 10
Kod pocztowy / miejscowość: 45525 Hattingen
Německo

Rejstříkový soud: Essen
Č. v obchodním rejstříku: HRB 31670
Daňové identifikační číslo: DE 262 936 427

Otázky, reklamace a stížnosti
Pondělí až pátek: 08:00 hod. až 18:00 hod.
Sobota: 09:00 hod. až 14:00 hod.

Telefon: 0042 (0)228880642
E-mail: service@tonerpartneri.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Platnost

  1. Dodáváme výhradně v souladu s následujícími všeobecně platnými obchodními podmínkami, které jsou základem pro všechny smlouvy uzavřené s námi na základě nabídky internetových stránkách našeho obchodu. Následujícím podmínkám odporující nebo odlišující se všeobecné obchodní podmínky objednavatele se neuplatňují. Následující obchodní podmínky platí výhradně i tehdy, pokud jsou nám známy rozporné nebo od následujících obchodních podmínek se odchylující podmínky objednavatele a my plníme dodávku a výkony bez výhrad. Odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek, doplňující dohody a vedlejší dohody podléhají našemu výslovnému potvrzení.

  2. Pokud je v těchto obchodních podmínkách zmínka o spotřebitelích, jsou to fyzické osoby, u nichž nelze účel objednávky připisovat činnosti při podnikání, samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti v rámci svobodného povolání. Podnikatelé jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti osob s právní subjektivitou, které objednávají zboží k využití v podnikání, k samostatné činnosti nebo v rámci svobodného povolání. Zákazníci ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou spotřebitelé i podnikatelé.

  3. Jestliže jsou ve lhůtách uváděny pracovní dny, rozumí se pod tímto pojmem všechny dny v týdnu s výjimkou sobot a nedělí a zákonem stanovených svátků.

 2. Možnosti uložení a náhled do textu smlouvy

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) a další smluvní ustanovení s údaji o vaší objednávce jsou během procesu objednávání připraveny k vyvolání. Tyto informace můžete jednoduše archivovat tím, že si VOP stáhnete a data, která byla shromážděna v průběhu procesu objednávání prohlížečem, si uložíte nebo počkáte na automatické potvrzení objednávky, kterou vám zašleme na vámi uvedenou adresu dodatečně e-mailem po dokončení objednávky. Tento mail s potvrzením přijetí objednávky obsahuje ještě jednou smluvní podmínky s údaji vaší objednávky a těmito VOP a lze je snadno vytisknout resp. uložit vaším poštovním programem.

  2. Smluvní text je u nás uložen, ale z bezpečnostních důvodů ho nemůžete bezprostředně vyvolat. Pro každého zákazníka nabízíme přímý přístup chráněný heslem („přihlášení zákazníka“). Zde můžete při odpovídající registraci zobrazovat data o vašich uzavřených, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách. Zákazník se zavazuje udržovat osobní přístupové údaje v důvěrnosti a nezpřístupnit je žádné jiné, nepovolané osobě.

 3. Smluvní partner, jazyk a uzavření smlouvy

  1. Vaším smluvním partnerem je společnost TonerPartner GmbH Smlouvy v našem internetovém obchodu lze v současnosti uzavírat jen v němčině. Naše reklamní nabídky jsou nezávazné, dokud nepřejdou do závazné smluvní dohody.

  2. Zobrazení výrobků v online obchodu nepředstavuje žádnou právně závaznou nabídku, ale jde o nezávazný online katalog. Kliknutím na tlačítko ?Koupit? zadáváte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Potvrzení přijetí vaší objednávky bude zasláno automatickým mailem společně s přijetím objednávky bezprostředně po jejím odeslání. S tímto potvrzením e-mailem se koupě uskutečnila. Vezměte na vědomí, že při platbě předem se dodávka uskuteční až po zaúčtování celé částky na náš účet. Rezervace zboží při platbě předem se provádí nejvýše na 2 týdny. Jestliže bude vaše platba doručena později, může dojít ke zpoždění dodávky.

 4. Ceny a zasilatelské náklady

  U objednávek prostřednictvím našeho internetového obchodu platí ceny uvedené v nabídce v okamžiku objednávky. Uváděné ceny jsou koncové, což znamená, že obsahují platnou německou daň z přidané hodnoty a další součásti ceny. Pro podnikové objednávky uvádíme navíc příslušnou cenu netto.
  Podrobnosti k připočítávaným zasilatelským nákladům jsou uvedeny v údajích v obchodu.

 5. Platba a dodávka

  1. Nabízíme následující možnosti platby:

   Převod při platbě předem
   Údaje k převodu obdržíte po objednání.

   využití PayPal
   Částku faktury zaplatíte prostřednictvím online provozovatele PayPal. V zásadě musíte být k této možnosti registrováni resp. musíte se nejdříve registrovat, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz v náš prospěch (výjimka – případný hostovstký přístup). Další pokyny, jak se dostat na stránku tohoto poskytovatele plateb, obdržíte během objednávání.

   Kreditní kartou
   Pohodlná a osvědčená. Potřebujeme jen číslo vaší kreditní karty, její platnost a kontrolní číslo. Tyto údaje se k nám přenesou bezpečně prostřednictvím SSL šifrování.

 6. Právo odstoupit od koupě

  1. V dalším textu obdržíte poučení o předpokladech a důsledcích zákonného práva na odstoupení od koupě při objednávkách na zaslání zboží. Smluvní zajištění přesahující přes požadavky zákona s tím nejsou spojena. Zákonné právo odstoupit od koupě se nevztahuje na prodejce.

  2. Výjimky z práva odstoupit od koupě: Ze zákonného práva odstoupit od koupě existují zákonné výjimky (§ 312d odst. 4 německého občanského zákoníku). Nabídky, u kterých je vyloučeno právo odstoupit od koupě a u kterých se na tuto skutečnost chceme odvolat, jsou odpovídajícím způsobem označeny.

  3. Poučení k odstoupení od koupě

   Během čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů. Lhůta k odstoupení od koupě činí čtrnáct dnů ode dne, kdy převezmete do svého držení zboží vy nebo vámi určená jiná osoba, která není přepravcem. V případě smlouvy s prodejem několika druhů zboží, které jste objednali v rámci jednotné objednávky a které bylo dodáno odděleně, začíná lhůta k odstoupení od koupě plynout ode dne, kdy převezmete do svého držení poslední zboží vy nebo vámi určená jiná osoba, která není přepravcem. Abyste mohli uplatnit své právo odstoupit od koupě, musíte nám, společnosti

   TonerPartner GmbH
   Ruhrdeich 10
   Kod pocztowy / miejscowość: 45525 Hattingen
   Německo
   Telefon: 0042 (0)228880642
   E-mail: service@tonerpartneri.cz

   zaslat jednoznačné prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od koupě uzavřené touto smlouvou. K tomuto účelu můžete použít přiložený formulář odstoupení od koupě, avšak není to předepsáno. K dodržení lhůty k uplatnění práva na odstoupení od koupě stačí, když sdělení o uplatnění práva na odstoupení od koupě odešlete před uplynutím příslušné lhůty.

   Následky odvolání
   Jestliže tuto smlouvu odvoláte, jsme povinni vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně přepravného (s výjimkou dalších nákladů, které mohou vyplynout z toho, že se rozhodnete využít jiný způsob dopravy než námi nabízené, cenově nejvýhodnější standardní dodávky), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno vaše sdělení o vašem odstoupení od této smlouvy. K této zpětné úhradě použijeme stejný platební prostředek, který jste využili při původní transakci; to platí s výjimkou případů, kdy s vámi bude výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné náklady této zpětné platby. Zpětnou platbu můžeme odpírat, dokud neobdržíme předmětné zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, který okamžik nastane dříve. Vy jste povinni vrátit zboží (zaslat nebo předat) neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve kterém nás budete informovat o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím stanovené lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

 7. Výhrada vlastnictví

  1. Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

  2. V obchodnickém obchodním styku platí navíc toto: Kupující smí zboží prodávat pouze v rámci řádného obchodního procesu. Vyhrazujeme si právo odvolat dřívější souhlas s dalším prodejem zboží, dodaného s výhradou vlastnictví, a v případě prodlení plateb si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy a vyžadovat vydání zboží. Pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví jsou nám postoupeny k zajištění našich nároků. V případě zajištění zástavy ze zboží s výhradou vlastnictví jste povinni nás o této věci neprodleně informovat. Zavazujeme se zajištění, které nám náleží, uvolnit na vaši žádost natolik, aby hodnota našeho zajištění nepřesahovala výši zajištěné pohledávky o více než 10 %.

 8. Záruka a reklamační řízení

  1. U námi dodaného zboží platí vůči spotřebitelům zákonná 2letá záruční lhůta. Tato lhůta začíná plynout odesláním zboží. Nároky podnikatelů ze záruky jsou omezeny na období jednoho roku od odeslání.

  2. Podnikatelé musí očividné vady ohlásit písemně neprodleně, nejpozději však během 14 dnů od přijetí zboží. Při odhalení skrytých vad platí povinnost neprodlené reklamace nejpozději během 14 dnů od odhalení skryté vady. K zachování práv kupujícího stačí včasné odeslání ohlášení vady. Jinak se považuje zboží i s případnou uvedenou vadou za schválené. K dodržení lhůt postačuje včasné odeslání. Pro obchodníky platí navíc § 377 německého obchodního zákoníku.

  3. Z omezení nebo výluky záruk, vyplývajících z předchozích ustanovení k bodům 8.1. a 8.2., jsou výslovně vyjmuty nároky na náhradu škod vzniklých na základě újmy na životě, tělesné újmy nebo újmy na zdraví osob, které byly důsledkem porušení našich povinností, a dále nároky na náhradu škod za ostatní škody, které vznikly z důvodu úmyslného jednání nebo hrubě nedbalého porušení našich povinností. U výše vyňatých nároků se uplatní zákonná promlčecí lhůta v délce 2 let. Omezení nebo vyloučení nároků ze záruky celkově neplatí v případě převzetí záruky vlastností námi nebo v případě podvodného zamlčení nedostatku námi ve smyslu § 444 německého občanského zákoníku. Případná záruka výrobce zůstává rovněž nedotčená. Nedotčené zůstává vedle toho ustanovení § 478 německého občanského zákoníku postihu obchodníka při prodeji nově vyrobeného zboží spotřebiteli.
   Nakolik je naše záruka vyloučena nebo omezena resp. výše jsou řízený výjimky ze záruky, platí totéž také pro osobní ručení našich zaměstnanců, spolupracovníků. zákonných zástupců a pomocníků při plnění.

  4. V rámci záruční lhůty jsme v případě nedostatků, které podléhají zákonné záruce, povinni k bezplatnému dodatečnému plnění, tzn. k odstranění nedostatků nebo k náhradní dodávce. Spotřebitelé jako smluvní partneři mají na výběr, zda v případě zjištěné závady má být dodatečné plnění provedeno odstraněním závady nebo náhradní dodávkou. V případě splnění zvláštních předpokladů stanovených zákonem jsme oprávněni druh vybraného dodatečného plnění odmítnout zejména v případech, pokud by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady a druhý způsob dodatečného plnění zůstává bez závažných nevýhod pro smluvního partnera. U smluv s podnikateli se uskuteční způsob dodatečného plnění podle naší volby. Jestliže nebudeme připraveni k odstranění vady nebo náhradní dodávce nebo nebudeme schopni je poskytnout, nebo pokud se toto plnění bude prodlužovat nad únosnou mez z důvodů na naší straně, jste podle vaší volby oprávněni požadovat odpovídající snížení kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. V případě splnění zákonných předpokladů mohou vznikat také nároky na náhradu škod. Odstoupení od smlouvy a náhrada škod namísto celého výkonu jsou navíc vyloučeny, pokud vada snižuje hodnotu nebo vhodnost kupované věci resp. díla jen nepodstatně.

  5. Klademe velký důraz na spokojenost zákazníků. Kdykoli se můžete na nás obrátit některým ze způsobů uvedeným v našich kontaktech. Budeme usilovat o co nejrychlejší kontrolu vaší záležitosti a po doručení potřebných podkladů resp. vašich údajů nebo reklamace se u vám ohlásíme. Dejte nám ale trochu času, protože v případě záručních plnění je často třeba zapojit do věci výrobce. V případě reklamací nám pomůžete, když nám předmět problému popíšete co nejpřesněji a případně nám předáte také kopii podkladů objednávky nebo přinejmenším uvedete číslo objednávky, zákaznické číslo atd. Pokud byste od nás neobdrželi žádnou reakci do 3 pracovních dnů, zeptejte se na svou záležitost. Ve vzácných případech mohou být e-maily zachyceny spamovými filtry u nás nebo zůstanou „viset“ u vás, nebo se vaše zpráva k nám nedostane z jiného důvodu, nebo může být omylem přehlédnuta.

   U dotazů ohledně služeb se obracejte na naše zákaznické služby, které můžete kontaktovat následovně:

   TonerPartner GmbH
   Ruhrdeich 10
   Kod pocztowy / miejscowość: 45525 Hattingen
   Německo
   Telefon: 0042 (0)228880642
   E-mail: service@tonerpartneri.cz

 9. Použitelné právo, sídlo soudu

  1. V případě veškerých právních jednání nebo jiných právních vztahů s námi platí právo Německé spolkové republiky. Na tento vztah se nevztahuje obchodní právo OSN (CISG) ani případné další mezistátní dohody, a to ani po jejich převzetí do německého práva. Tato právní volba zahrnuje to, že zákazník s obvyklým sídlem nebo bydlištěm v některém ze států EU nebo Švýcarska se tímto ustanovením nezbavuje poskytované ochrany, která plyne z povinných ustanovení práva předmětné země.

  2. V obchodním styku s obchodníky a právnickými osobami veřejného práva bude také sídlem soudu pro všechny právní spory ohledně těchto obchodních podmínek a ohledně jednotlivých smluv vzniklých na jejich základě včetně vzájemných žalob a šekových žalob sídlo naší společnosti. V takovém případě jsme oprávněni žalovat i v sídle zákazníka.

 10. Salvátorská klauzule (doložka o oddělitelnosti)

  Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla zcela nebo zčásti právně neúčinná nebo později ztratí svou právní účinnost, tento fakt nijak neovlivní celkovou platnost všeobecných obchodních podmínek. Na místo neúčinných ustanovení nastoupí zákonná ustanovení. Totéž platí, pokud obchodní podmínky obsahují nějakou nepředpokládanou mezeru.

  Ochrana dat

  Platí ustanovení na ochranu dat, která si lze vyvolat zde.
   

Stav: 06 / 2017

TonerPartner GmbH

TONERPARTNERI
Hodnocení zákazníků
VYNIKAJíCí
4,91/5,00
5.608
Recenze
„Vždy rychle najdu, co potřebuju. Ceny jsou super. Přihlášení bylo přehledné a šlo to rychle.“

Proč u nás už nakoupilo více než 1 500 000 zákazníků?

Více než 25 let zkušeností

Dlouholetá zkušenost a
kompetence od roku 1993

Šifrování SSL

Maximální zabezpečení
Vašich údajů a platby díky
šifrování SSL

3 roky záruky

Na všechny produkty od nás dostanete 3 roky záruky

Doprava zdarma

do České republiky od 2500 CZK. U objednávkách pod 2500 CZK stojí doprava 131,90 CZK

Odeslání téhož dne

při objednání zboží skladem do 16:00 hod. (Po-Pá; So do 14:00 hod.)

Mnoho platebních metod

Zvolte platební metodu, která je pro Vás nejpohodlnější

%
Ušetřete až 80 %

u kompatibilních produktů ušetříte až 80 % při 100 % kvalitě tisku

Velký výběr

Náplně do tiskáren a spotřebního materiálu pro vaši tiskárnu

Množstevní sleva až 15 %

2 stejné kompatibilní produkty = 10% sleva
4 stejné kompatibilní produkty = 15% sleva

Upozornění: Všechna uvedená označení a značky jsou registrované obchodní známky příslušných vlastníků.
Uvedené značky zboží na našich webových stránkách slouží výhradně k popisu produktů.
Ceny brutto se rozumí včetně DPH, plus zasilatelské náklady a jsou vyznačeny tučně.
1 * Platí jen pro zboží skaldem | * Výtěžnost odpovídá údajům výrobce při pokrytí cca 5 %